28.10.2023г. – 01.11.2023г.  есенна
23.12.2023г. – 02.01.2024г.  коледна
03.02.2024г. – 05.02.2024г. – междусрочна 
30.03.2024г. – 07.04.2024г.  пролетна

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024г. – І – III клас (14 уч. седмици)
14.06.2024г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
28.06.2024г. – VII (18 уч. седмици)
 

Графици

2023/2024

График - ИУЧ

График контролни НЕ

График по чл.25

График по чл.178

График УЧСД

График - ЧК

График - БД, НЕ

График - БД, ПЕ

График - контролни и класни ПЕ

Дневен режим

Консултации за 2 час на класа

 

2020/2021

График за консултации с родители

График за консултации с ученици чл.178

График за консултации с ученици чл.25

График спортни дейности

 

2019/2020

Седмично разписание на дейностите в Час на класа, модул - учебен час за спортни дейности

График за дежурните учители

График за прожеждане на контролните и класните работи

Седмично разписание

 

2018/2019

Приложение 1 - график за януарска изпитна сесия

Приложение 2 - график за априлска изпитна сесия

Приложение 3 - график за августовска изпитна сесия

График за провеждане на контролни работи в V-VІІ клас през І-ви срок

График за провеждане на контролни работи в І-ІV клас през І-ви срок

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ

График за ЧК

График за СД/ДЧ

График за БДП-І-ІV клас

График за БДП-V-VІІ клас

График за консултации с родители и ученици

 

2017/2018

График за августовска изпитна сесия

График за априлска изпитна сесия

График за януарска изпитна сесия

График за провеждане на часовете по БДП I-IV клас

График за провеждане на часовете по БДП V-VII клас

График за провеждане на часовете по Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

График за ЧК

График за допълнителна работа

График за консултации

График за контролни I-IV клас

График за контролни V-VII клас

График за провеждане на час по СД/ ДЧ по физическо възпитание и спорт