01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)


ПРОЕКТИ

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

 

 

Проект: Твоят час

ТФ "Бонбоните" с ръководител Даринка Йорданова

 

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 национални програми:

Национална програма „С грижа за всеки ученик” с разработен проект по следният модул:

І.Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
Учител работещ по проекта: Славка Савова с ученици от 3а клас

Националната програма „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ” с разработен проект по следната мярка:

І.Мярка „Без отсъствие "
Националната програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”.

По ПМС №127 от 2000 г. към Министерството на спорта училището е разработило спортен проект на тема:"Великопреславци - здрави и бодри в ХХІ век"

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 проекта на МОМН към Европейският социален фонд по ОП” Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес” - по проекта училището работи от 2011-2012 учебна година.

През тази година в проекта работят 6 старши възпитатели: Стелка Иванова, Виолета Петрова, Славка Савова, Емил Манолов, Вичко Вичев и Надежда Пенчева с 156 ученици.

BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” в който работят ресурсен учител – Веселина Анкова, психолог - Иванка Върбева и 6 ученици.