29.10.2022г. – 01.11.2022г.  есенна
24.12.2022г. – 02.01.2023г.  коледна
01.02.2023г. – 05.02.2023г. – междусрочна 
08.04.2023г. – 17.04.2023г.  пролетна

Неучебни дни:

19.05.2023г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок: 06.02.2023г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023г. – І – III клас (14 уч. седмици)
15.06.2023г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
30.06.2023г. – VII (18 уч. седмици)
ПРОЕКТИ

 

„Образование за утрешния ден“

BG05M2ОP001-2.012-0001

Основно училище “Свети свети Кирил и Методий”, гр. Велики Преслав има удоволствието през настоящата 2019-2020 учебна година да се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Специфичните цели на проекта са насочени към: • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; • модернизиране на методите и средствата за обучение; • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Към училището има създаден 1 клуб за усвояване на дигитални компетентности в изпълнение на Дейност 6 от Проекта – „Любознайко в света на компютрите и компютърните технологии“. Включени са ученици от 2.клас. Ръководител: Пламена Петрова.

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" 

График на група по БЕЛ за 4 клас

График на група по БЕЛ за 6 клас

График на група по БЕЛ за 7 клас

График на група по математика за 4 клас

График на група по математика за 7 клас

 

 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

 

 

Проект: Твоят час

ТФ "Бонбоните" с ръководител Даринка Йорданова

 

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 национални програми:

Национална програма „С грижа за всеки ученик” с разработен проект по следният модул:

І.Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
Учител работещ по проекта: Славка Савова с ученици от 3а клас

Националната програма „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ” с разработен проект по следната мярка:

І.Мярка „Без отсъствие "
Националната програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”.

По ПМС №127 от 2000 г. към Министерството на спорта училището е разработило спортен проект на тема:"Великопреславци - здрави и бодри в ХХІ век"

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 проекта на МОМН към Европейският социален фонд по ОП” Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес” - по проекта училището работи от 2011-2012 учебна година.

През тази година в проекта работят 6 старши възпитатели: Стелка Иванова, Виолета Петрова, Славка Савова, Емил Манолов, Вичко Вичев и Надежда Пенчева с 156 ученици.

BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” в който работят ресурсен учител – Веселина Анкова, психолог - Иванка Върбева и 6 ученици.