29.10.16 г. – 01.11.16 г. вкл. – есенна
24.12.16 г. – 04.01.17 г. вкл. – коледна
04.02.17 г. – 08.02.17 г. вкл. – зимна
08.04.17 г. – 17.04.17 г. вкл. – пролетна  

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас
22.05.2017 г. – ДЗИ и НВО в VII клас математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:


31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици)

ПРОЕКТИ

Проект: Твоят час

ТФ "Бонбоните" с ръководител Даринка Йорданова

 

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 национални програми:

Национална програма „С грижа за всеки ученик” с разработен проект по следният модул:

І.Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
Учител работещ по проекта: Славка Савова с ученици от 3а клас

Националната програма „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ” с разработен проект по следната мярка:

І.Мярка „Без отсъствие "
Националната програма "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”.

По ПМС №127 от 2000 г. към Министерството на спорта училището е разработило спортен проект на тема:"Великопреславци - здрави и бодри в ХХІ век"

През учебната 2012/2013 г. учителският колектив на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " участва в 3 проекта на МОМН към Европейският социален фонд по ОП” Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес” - по проекта училището работи от 2011-2012 учебна година.

През тази година в проекта работят 6 старши възпитатели: Стелка Иванова, Виолета Петрова, Славка Савова, Емил Манолов, Вичко Вичев и Надежда Пенчева с 156 ученици.

BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” в който работят ресурсен учител – Веселина Анкова, психолог - Иванка Върбева и 6 ученици.